AtraceCollector

public class AtraceCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceCollector


IMetricCollector chạy atrace trong quá trình kiểm tra và thu thập kết quả rồi ghi chúng vào lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

AtraceCollector ()

Phương pháp công khai

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics, TestDescription test) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics, TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Phương pháp được bảo vệ

String fullLogPath ()
LogDataType getLogType ()
void startTracing ( ITestDevice device)
void stopTracing ( ITestDevice device)

Nhà thầu xây dựng công cộng

AtraceCollector

public AtraceCollector ()

Phương pháp công khai

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm được bắt đầu.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp được bảo vệ

đầy đủLogPath

protected String fullLogPath ()

Trả lại
String

getLogType

protected LogDataType getLogType ()

Trả lại
LogDataType

bắt đầuTruy tìm

protected void startTracing (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Ném
DeviceNotAvailableException

dừng lạiTruy tìm

protected void stopTracing (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Ném
DeviceNotAvailableException