โปรแกรมจำลองหน่วยความจำ CPUCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

วิธีการสาธารณะ

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

IRunUtil getRunUtil ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

โปรแกรมจำลองหน่วยความจำ CPUCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

พารามิเตอร์
device ITestDevice

วิธีการสาธารณะ

รับ CPUUsage

public float getCpuUsage ()

การส่งคืน
float

getPssMemory

public long getPssMemory ()

การส่งคืน
long

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

การส่งคืน
IRunUtil