Mô-đunLogcatBộ sưu tập

public class ModuleLogcatCollector
extends LogcatOnFailureCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector
com.android.tradefed.device.metric.ModuleLogcatCollector


Phiên bản của trình thu thập logcat nhưng dành cho mô-đun.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ModuleLogcatCollector ()

Phương pháp công khai

boolean captureModuleLevel ()
void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

void onTestModuleEnded ()

Cho phép chụp sự kiện đã kết thúc mô-đun.

void onTestModuleStarted ()

Cho phép chụp sự kiện bắt đầu mô-đun.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Mô-đunLogcatBộ sưu tập

public ModuleLogcatCollector ()

Phương pháp công khai

chụpModuleLevel

public boolean captureModuleLevel ()

Trả lại
boolean

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestModuleĐã kết thúc

public void onTestModuleEnded ()

Cho phép chụp sự kiện đã kết thúc mô-đun.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestModuleĐã bắt đầu

public void onTestModuleStarted ()

Cho phép chụp sự kiện bắt đầu mô-đun.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây có lẽ là lúc để dọn dẹp.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là đối tượng giống như trong onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ số liệu hiện tại được chuyển tới ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRun Thất bại

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
        FailureDescription failure)

Gọi lại cho các sự kiện testRunFailed

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.