Ảnh chụp màn hìnhOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


Trình thu thập sẽ chụp và ghi lại ảnh chụp màn hình khi trường hợp thử nghiệm không thành công.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ScreenshotOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Ảnh chụp màn hìnhOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

Phương pháp công khai

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Gọi lại khi trường hợp thử nghiệm thất bại.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm.

test TestDescription : TestDescription của trường hợp thử nghiệm đang được tiến hành.

Ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Gọi lại khi bắt đầu chạy thử.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy.