CecControllerTokenProvider

public class CecControllerTokenProvider
extends Object implements ITokenProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.inviver.shard.token.CecControllerTokenProvider


ผู้ให้บริการโทเค็นสำหรับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (CEC)

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CecControllerTokenProvider ()

วิธีการสาธารณะ

boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

ค้นหาและส่งคืนว่าอุปกรณ์มีโทเค็นเฉพาะหรือไม่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CecControllerTokenProvider

public CecControllerTokenProvider ()

วิธีการสาธารณะ

มีโทเค็น

public boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

ค้นหาและส่งคืนว่าอุปกรณ์มีโทเค็นเฉพาะหรือไม่

พารามิเตอร์
device ITestDevice : อุปกรณ์สอบถามโทเค็นของมัน

token TokenProperty : โทเค็นที่จะตรวจสอบ

การส่งคืน
boolean เป็นจริงหากอุปกรณ์มีโทเค็น มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ