ตัวระบุข้อผิดพลาดอินฟาเรด

public final enum InfraErrorIdentifier
extends Enum< InfraErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.InfraErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.InfraErrorIdentifier


ตัวระบุข้อผิดพลาดจากอินฟาเรดของสหพันธ์การค้า และอินฟาเรดที่ขึ้นต่อกัน (เช่น อินฟาเรดบิวด์)

สรุป

ค่าแจงนับ

InfraErrorIdentifier ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_DOWNLOAD_ARTIFACT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_INIT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

InfraErrorIdentifier ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

InfraErrorIdentifier ACLOUD_TIMED_OUT

InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNDETERMINED

InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

InfraErrorIdentifier ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_DOWNLOAD_ERROR

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_INVALID

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

InfraErrorIdentifier ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

InfraErrorIdentifier BLOCK_COMPARE_ERROR

InfraErrorIdentifier CLASS_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier CODE_COVERAGE_ERROR

InfraErrorIdentifier CONFIGURATION_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

InfraErrorIdentifier EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier EXPECTED_TESTS_MISMATCH

InfraErrorIdentifier FAIL_TO_CREATE_FILE

InfraErrorIdentifier FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

InfraErrorIdentifier GCE_QUOTA_ERROR

InfraErrorIdentifier GCS_ERROR

InfraErrorIdentifier GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

InfraErrorIdentifier HOST_BINARY_FAILURE

InfraErrorIdentifier INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

InfraErrorIdentifier INTERNAL_CONFIG_ERROR

InfraErrorIdentifier INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

InfraErrorIdentifier INVOCATION_CANCELLED

InfraErrorIdentifier INVOCATION_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier KEYSTORE_CONFIG_ERROR

InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

InfraErrorIdentifier MISMATCHED_BUILD_DEVICE

InfraErrorIdentifier MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

InfraErrorIdentifier NO_ACLOUD_REPORT

InfraErrorIdentifier NO_DISK_SPACE

InfraErrorIdentifier NO_WIFI

InfraErrorIdentifier OPTION_CONFIGURATION_ERROR

InfraErrorIdentifier OUT_OF_MEMORY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

InfraErrorIdentifier OXYGEN_RESOURCE_EXHAUSTED

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

InfraErrorIdentifier RUNNER_ALLOCATION_ERROR

InfraErrorIdentifier SANDBOX_SETUP_ERROR

InfraErrorIdentifier SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

InfraErrorIdentifier SCHEDULING_ERROR

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

InfraErrorIdentifier TRADEFED_SHUTTING_DOWN

InfraErrorIdentifier TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

InfraErrorIdentifier UNDETERMINED

InfraErrorIdentifier UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

InfraErrorIdentifier VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

InfraErrorIdentifier WIFI_FAILED_CONNECT

วิธีการสาธารณะ

long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription

static InfraErrorIdentifier valueOf (String name)
static final InfraErrorIdentifier[] values ()

ค่าแจงนับ

ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_BOOT_UP_ERROR

ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_CREATE_GCE_ERROR

ACLOUD_ดาวน์โหลด_ARTIFACT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_DOWNLOAD_ARTIFACT_ERROR

ACLOUD_INIT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_INIT_ERROR

ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_INVALID_SERVICE_ACCOUNT_KEY

ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_LEASE_ERROR

ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_OXYGEN_RELEASE_ERROR

ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_QUOTA_EXCEED_GPU

ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_SSH_CONNECT_ERROR

ACLOUD_TIMED_OUT

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_TIMED_OUT

ACLOUD_UNDETERMINED

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNDETERMINED

ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

public static final InfraErrorIdentifier ACLOUD_UNRECOGNIZED_ERROR_TYPE

ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ANDROID_PARTNER_SERVER_ERROR

ARTIFACT_ดาวน์โหลด_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_DOWNLOAD_ERROR

ARTIFACT_INVALID

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_INVALID

ARTIFACT_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_NOT_FOUND

ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_REMOTE_PATH_NULL

ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

public static final InfraErrorIdentifier ARTIFACT_UNSUPPORTED_PATH

BLOCK_COMPARE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier BLOCK_COMPARE_ERROR

CLASS_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CLASS_NOT_FOUND

CODE_COVERAGE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier CODE_COVERAGE_ERROR

CONFIGURATION_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CONFIGURATION_NOT_FOUND

CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

public static final InfraErrorIdentifier CONFIGURED_ARTIFACT_NOT_FOUND

EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier EVENT_PROCESSING_TIMEOUT

EXPECTED_TESTS_MISMATCH

public static final InfraErrorIdentifier EXPECTED_TESTS_MISMATCH

FAIL_TO_CREATE_FILE

public static final InfraErrorIdentifier FAIL_TO_CREATE_FILE

FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier FLASHSTATION_CACHE_PREPARATION_ERROR

GCE_QUOTA_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier GCE_QUOTA_ERROR

GCS_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier GCS_ERROR

GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

public static final InfraErrorIdentifier GOOGLE_ACCOUNT_SETUP_FAILED

HOST_BINARY_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier HOST_BINARY_FAILURE

INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier INCREMENTAL_FLASHING_ERROR

ภายใน_CONFIG_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier INTERNAL_CONFIG_ERROR

INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

public static final InfraErrorIdentifier INTERRUPTED_DURING_SUBPROCESS_SHUTDOWN

INVOCATION_ยกเลิกแล้ว

public static final InfraErrorIdentifier INVOCATION_CANCELLED

INVOCATION_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier INVOCATION_TIMEOUT

KEYSTORE_CONFIG_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier KEYSTORE_CONFIG_ERROR

LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_ERROR

LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

public static final InfraErrorIdentifier LAB_HOST_FILESYSTEM_FULL

ไม่ตรงกัน_BUILD_DEVICE

public static final InfraErrorIdentifier MISMATCHED_BUILD_DEVICE

MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

public static final InfraErrorIdentifier MODULE_SETUP_RUNTIME_EXCEPTION

NO_ACLOUD_รายงาน

public static final InfraErrorIdentifier NO_ACLOUD_REPORT

NO_DISK_SPACE

public static final InfraErrorIdentifier NO_DISK_SPACE

NO_WIFI

public static final InfraErrorIdentifier NO_WIFI

OPTION_CONFIGURATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OPTION_CONFIGURATION_ERROR

OUT_OF_MEMORY_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OUT_OF_MEMORY_ERROR

OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_BAD_GATEWAY_ERROR

OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_ERROR

OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_BINARY_TIMEOUT

OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_CLIENT_LEASE_ERROR

OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_FAILURE

OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_DEVICE_LAUNCHER_TIMEOUT

OXYGEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_NOT_ENOUGH_RESOURCE

OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_REQUEST_TIMEOUT

OXYGEN_RESOURCE_EXHAUSTED

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_RESOURCE_EXHAUSTED

OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_CONNECTION_FAILURE

OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_LB_CONNECTION_ERROR

OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

public static final InfraErrorIdentifier OXYGEN_SERVER_SHUTTING_DOWN

RUNNER_ALLOCATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier RUNNER_ALLOCATION_ERROR

SANDBOX_SETUP_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier SANDBOX_SETUP_ERROR

SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

public static final InfraErrorIdentifier SCHEDULER_ALLOCATION_ERROR

กำหนดการ_ข้อผิดพลาด

public static final InfraErrorIdentifier SCHEDULING_ERROR

TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_FORMAT_ISSUE

TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_FILE_NOT_EXIST

TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

public static final InfraErrorIdentifier TEST_MAPPING_PATH_COLLISION

TRADEFED_SHUTTING_DOWN

public static final InfraErrorIdentifier TRADEFED_SHUTTING_DOWN

TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

public static final InfraErrorIdentifier TRADEFED_SKIPPED_TESTS_DURING_SHUTDOWN

บึกบึน

public static final InfraErrorIdentifier UNDETERMINED

UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

public static final InfraErrorIdentifier UNEXPECTED_DEVICE_CONFIGURED

VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

public static final InfraErrorIdentifier VIRTUAL_WIFI_FAILED_CONNECT

WIFI_FAILED_CONNECT

public static final InfraErrorIdentifier WIFI_FAILED_CONNECT

วิธีการสาธารณะ

รหัส

public long code ()

รหัสเฉพาะที่ระบุข้อผิดพลาด

การส่งคืน
long

สถานะ

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

สถานะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับตัวระบุ สถานะนี้คาดว่าจะสอดคล้องกับ FailureDescription

การส่งคืน
TestRecordProto.FailureStatus

มูลค่าของ

public static InfraErrorIdentifier valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
InfraErrorIdentifier

ค่านิยม

public static final InfraErrorIdentifier[] values ()

การส่งคืน
InfraErrorIdentifier[]