Trình phân tích hiện vật

public class ArtifactsAnalyzer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.ArtifactsAnalyzer


Một tiện ích giúp phân tích các tạo phẩm xây dựng để có cái nhìn sâu sắc.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

Nhà thầu xây dựng công cộng

ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles)

Phương pháp công cộng

BuildAnalysis analyzeArtifacts ()

Lĩnh vực

DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

public static final String DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích hiện vật

public ArtifactsAnalyzer (TestInformation information, 
        MultiMap<ITestDeviceContentAnalysisContext> imageAnalysis, 
         testAnalysisContexts, 
         moduleDiscovered, 
         dependencyFiles)

Thông số
information TestInformation

imageAnalysis MultiMap

testAnalysisContexts

moduleDiscovered

dependencyFiles

Phương pháp công khai

phân tích Hiện vật

public BuildAnalysis analyzeArtifacts ()

Trả lại
BuildAnalysis