ตัวตรวจสอบสถานะการจัดเก็บอุปกรณ์

public class DeviceStorageStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceStorageStatusChecker


ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีพื้นที่ดิสก์เพียงพอสำหรับพาร์ติชันที่กำหนดหรือไม่

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceStorageStatusChecker ()

วิธีการสาธารณะ

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบก่อนดำเนินการทดสอบโมดูล

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวตรวจสอบสถานะการจัดเก็บอุปกรณ์

public DeviceStorageStatusChecker ()

วิธีการสาธารณะ

ตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบก่อนดำเนินการทดสอบโมดูล คลาสย่อยควรแทนที่วิธีนี้หากต้องการตรวจสอบที่นี่ การนำไปใช้ต้องส่งคืนค่า boolean เพื่อระบุว่าการตรวจสอบสถานะผ่านหรือไม่ผ่าน

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบสถานะของระบบ หลัง การดำเนินการโมดูล และวิธีนี้อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแคชสถานะระบบบางอย่างก่อนการดำเนินการโมดูล

พารามิเตอร์
device ITestDevice : ITestDevice ที่จะใช้ตรวจสอบ

ส่งคืน
StatusCheckerResult ผลการตรวจสอบสถานะระบบ

พ่น
DeviceNotAvailableException