การตั้งค่า BaselineSetter

public class SettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.SettingsBaselineSetter


ตัวตั้งค่าทั่วไปเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ผ่าน ITestDevice.setSetting

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

SettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

วิธีการสาธารณะ

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

การตั้งค่า BaselineSetter

public SettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

พารามิเตอร์
object JSONObject

name String

ขว้าง
JSONException

วิธีการสาธารณะ

ตั้งค่าพื้นฐาน

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

ตั้งค่าพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์

พารามิเตอร์
mDevice ITestDevice

การส่งคืน
boolean

ขว้าง
DeviceNotAvailableException