CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer ที่รันคำสั่งที่ระบุบนอุปกรณ์คู่หูที่จัดสรร

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์ที่จะใช้กับผู้จัดเตรียม

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการที่ได้รับการป้องกัน

รับอุปกรณ์

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์ที่จะใช้กับผู้จัดเตรียม

การส่งคืน
ITestDevice อุปกรณ์ที่จะใช้เตรียมการ

ขว้าง
TargetSetupError