CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer ที่รันคำสั่งที่ระบุบนอุปกรณ์คู่หูที่จัดสรร

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการป้องกัน

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์เพื่อใช้ตัวเตรียม

ผู้สร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการป้องกัน

รับอุปกรณ์

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์เพื่อใช้ตัวเตรียม

ส่งคืน
ITestDevice อุปกรณ์ที่จะใช้เตรียมบน

พ่น
TargetSetupError