สวัสดีชาวโลกMultiTargetPreparer

public class HelloWorldMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.HelloWorldMultiTargetPreparer


ตัวอย่างการใช้งาน IMultiTargetPreparer

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

HelloWorldMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

สวัสดีชาวโลกMultiTargetPreparer

public HelloWorldMultiTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

ขว้าง
DeviceNotAvailableException