Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Máy thu IAbi

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


Một bài kiểm tra cần kiểm tra ABI.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

Phương thức công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

trả lại
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi