IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


การทดสอบที่ต้องการอ้างอิงถึงบริบทของการเรียกใช้

ควรใช้เมื่อการทดสอบจำเป็นต้องทราบรายละเอียดของการเรียกใช้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึง IBuildInfo การทดสอบส่วนใหญ่ไม่ควรขึ้นอยู่กับ build-under-test และควรพึ่งพา ITargetPreparer เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

วิธีการสาธารณะ

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

พารามิเตอร์
invocationContext IInvocationContext