ITestAnnotationFilterReceiver

public interface ITestAnnotationFilterReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestAnnotationFilterReceiver


Một trình chạy có thể lọc những bài kiểm tra nào sẽ chạy dựa trên các chú thích.

Một thử nghiệm sẽ được chạy IFF, nó khớp với một hoặc nhiều bộ lọc bao gồm VÀ không khớp với bất kỳ bộ lọc loại trừ nào. Nếu không có bộ lọc bao gồm nào được cung cấp thì tất cả các thử nghiệm sẽ được chạy miễn là chúng không khớp với bất kỳ bộ lọc loại trừ nào.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations) addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

abstract void addAllIncludeAnnotation ( annotations) addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để đưa vào nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

abstract void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

abstract void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích để bao gồm nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

abstract void clearExcludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích loại trừ hiện đang được theo dõi.

abstract void clearIncludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích bao gồm hiện đang được theo dõi.

abstract getExcludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần loại trừ.

abstract getIncludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần đưa vào.

Phương pháp công khai

addAllExcludeAnnotation

public abstract void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
notAnnotations

addAllIncludeAnnotation

public abstract void addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để đưa vào nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
annotations

thêmLoại trừChú thích

public abstract void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
notAnnotation String

thêmBao gồmChú thích

public abstract void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích để bao gồm nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
annotation String

rõ ràngLoại trừChú thích

public abstract void clearExcludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích loại trừ hiện đang được theo dõi.

rõ ràngBao gồmChú thích

public abstract void clearIncludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích bao gồm hiện đang được theo dõi.

getExcludeChú thích

public abstract  getExcludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần loại trừ.

Trả lại

getIncludeChú thích

public abstract  getIncludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần đưa vào.

Trả lại