Kiểm tra máy chủ

public class HostTest
extends Object implements IDeviceTest , ITestFilterReceiver , ITestAnnotationFilterReceiver , IRemoteTest , ITestCollector , IBuildReceiver , IAbiReceiver , IShardableTest , IRuntimeHintProvider , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.HostTest


Một trình chạy thử nghiệm cho các thử nghiệm dựa trên máy chủ JUnit. Nếu quá trình kiểm thử được thực hiện thực hiện IDeviceTest thì trình chạy này sẽ chuyển một tham chiếu đến thiết bị.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String SET_OPTION_DESC

public static final String SET_OPTION_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

HostTest ()

Phương pháp công cộng

void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations) addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần loại trừ các xét nghiệm.

void addAllIncludeAnnotation ( annotations) addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để đưa vào nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần đưa vào các bài kiểm tra.

void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

void addExcludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra.

void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích để bao gồm nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

void addIncludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để đưa vào các bài kiểm tra.

void clearExcludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích loại trừ hiện đang được theo dõi.

void clearExcludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc loại trừ hiện được theo dõi.

void clearIncludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích bao gồm hiện đang được theo dõi.

void clearIncludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc bao gồm hiện được theo dõi.

int countTestCases ()

Trả về số lượng trường hợp thử nghiệm trên tất cả các lớp của bài kiểm tra

IAbi getAbi ()

getClassNames ()
ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

getExcludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần loại trừ.

getExcludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc loại trừ.

getIncludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần đưa vào.

getIncludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc bao gồm.

long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setAbi ( IAbi abi)

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập bài kiểm tra

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

static void setOptionToLoadedObject (Object testObj, keyValueOptions) setOptionToLoadedObject (Object testObj, keyValueOptions)

Trình trợ giúp dành cho Người chạy thiết bị sử dụng để đặt tùy chọn giống như HostTest, từ set-option.

void setTestInformation ( TestInformation testInfo)
split (Integer shardCount, TestInformation testInfo)

Chúng tôi chia theo từng cá nhân theo lớp hoặc phương pháp kiểm tra.

Phương pháp được bảo vệ

HostTest createHostTest (Class<?> classObj)

Trình trợ giúp tạo phiên bản HostTest khi phân chia.

IBuildInfo getBuild ()

Nhận thông tin bản dựng mà HostTest nhận được.

ClassLoader getClassLoader ()

Trả về trình nạp lớp mặc định.

final getClasses ()
File getJarFile (String jarName, TestInformation testInfo)

Kiểm tra một số vị trí nơi hiện vật thường được đặt cho các trường hợp sử dụng khác nhau để tìm bình của chúng tôi.

boolean hasJUnit4Annotation (Class<?> classObj)

Trình trợ giúp xác định xem chúng tôi có đang xử lý lớp Kiểm tra có chú thích Junit4 hay không.

Object loadObject (Class<?> classObj)

tải đối tượng lớp và đặt thông tin kiểm tra (thiết bị, bản dựng).

void setClassName (String className)

Xóa rồi đặt tên lớp để chạy.

boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc hay không.

Lĩnh vực

SET_OPTION_DESC

public static final String SET_OPTION_DESC

SET_OPTION_NAME

public static final String SET_OPTION_NAME

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kiểm tra máy chủ

public HostTest ()

Phương pháp công cộng

addAllExcludeAnnotation

public void addAllExcludeAnnotation ( notAnnotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
notAnnotations

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần loại trừ các xét nghiệm.

Thông số
filters

addAllIncludeAnnotation

public void addAllIncludeAnnotation ( annotations)

Thêm ERROR(/Set) chú thích để đưa vào nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
annotations

addAllIncludeFilters

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Thêm ERROR(/Set) của các bộ lọc cần đưa vào các bài kiểm tra.

Thông số
filters

thêmLoại trừChú thích

public void addExcludeAnnotation (String notAnnotation)

Thêm chú thích để loại trừ nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
notAnnotation String

thêmLoại trừBộ lọc

public void addExcludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để loại trừ các bài kiểm tra.

Thông số
filter String

thêmBao gồmChú thích

public void addIncludeAnnotation (String annotation)

Thêm chú thích để bao gồm nếu kiểm tra nếu được đánh dấu bằng chú thích đó.

Thông số
annotation String

thêmIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Thêm một bộ lọc để đưa vào các bài kiểm tra.

Thông số
filter String

rõ ràngLoại trừChú thích

public void clearExcludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích loại trừ hiện đang được theo dõi.

rõ ràngLoại trừBộ lọc

public void clearExcludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc loại trừ hiện được theo dõi.

rõ ràngBao gồmChú thích

public void clearIncludeAnnotations ()

Xóa tất cả các chú thích bao gồm hiện đang được theo dõi.

rõ ràngBao gồmBộ lọc

public void clearIncludeFilters ()

Xóa tất cả các bộ lọc bao gồm hiện được theo dõi.

đếmTestCase

public int countTestCases ()

Trả về số lượng trường hợp thử nghiệm trên tất cả các lớp của bài kiểm tra

Trả lại
int

getAbi

public IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

lấy tên lớp

public getClassNames ()

Trả lại

lấy thiết bị

public ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

Trả lại
ITestDevice ITestDevice

getExcludeChú thích

public getExcludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần loại trừ.

Trả lại

getExcludeFilters

public getExcludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc loại trừ.

Trả lại

getIncludeChú thích

public getIncludeAnnotations ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các chú thích cần đưa vào.

Trả lại

getIncludeFilters

public getIncludeFilters ()

Trả về ERROR(/Set) hiện tại của các bộ lọc bao gồm.

Trả lại

getRuntimeHint

public long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây. Thời gian được sử dụng để thực hiện phân chia cân bằng tải

Trả lại
long

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

setCollectTestsOnly

public void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Bật hoặc tắt chế độ thu thập bài kiểm tra

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

bộThiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice sẽ sử dụng

setOptionToLoadedObject

public static void setOptionToLoadedObject (Object testObj, 
         keyValueOptions)

Trình trợ giúp dành cho Người chạy thiết bị sử dụng để đặt tùy chọn giống như HostTest, từ set-option.

Thông số
testObj Object : đối tượng sẽ nhận được các tùy chọn.

keyValueOptions : danh sách các tùy chọn được định dạng theo yêu cầu của tùy chọn cài đặt HostTest.

setTestThông tin

public void setTestInformation (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

tách ra

public split (Integer shardCount, 
        TestInformation testInfo)

Chúng tôi chia theo từng cá nhân theo lớp hoặc phương pháp kiểm tra.

Thông số
shardCount Integer : số lượng phân đoạn đã thử.

testInfo TestInformation : TestInformation gốc

Trả lại
một tập hợp các bài kiểm tra phụ sẽ được thực hiện riêng biệt hoặc null nếu bài kiểm tra hiện không thể phân chia được

Phương pháp được bảo vệ

createHostTest

protected HostTest createHostTest (Class<?> classObj)

Trình trợ giúp tạo phiên bản HostTest khi phân chia. Ghi đè để trả về bất kỳ phần tử con nào từ HostTest.

Thông số
classObj Class

Trả lại
HostTest

xây dựng

protected IBuildInfo getBuild ()

Nhận thông tin bản dựng mà HostTest nhận được.

Trả lại
IBuildInfo IBuildInfo

getClassLoader

protected ClassLoader getClassLoader ()

Trả về trình nạp lớp mặc định.

Trả lại
ClassLoader

nhận được các lớp học

protected final getClasses ()

Trả lại

getJarFile

protected File getJarFile (String jarName, 
        TestInformation testInfo)

Kiểm tra một số vị trí nơi hiện vật thường được đặt cho các trường hợp sử dụng khác nhau để tìm bình của chúng tôi.

Thông số
jarName String

testInfo TestInformation

Trả lại
File

hasJUnit4Annotation

protected boolean hasJUnit4Annotation (Class<?> classObj)

Trình trợ giúp xác định xem chúng tôi có đang xử lý lớp Kiểm tra có chú thích Junit4 hay không.

Thông số
classObj Class

Trả lại
boolean

tải đối tượng

protected Object loadObject (Class<?> classObj)

tải đối tượng lớp và đặt thông tin kiểm tra (thiết bị, bản dựng).

Thông số
classObj Class

Trả lại
Object

setClassName

protected void setClassName (String className)

Xóa rồi đặt tên lớp để chạy.

Thông số
className String

nênTestRun

protected boolean shouldTestRun (AnnotatedElement annotatedElement)

Kiểm tra xem phần tử có chú thích có vượt qua bộ lọc hay không. Tiếp xúc để thử nghiệm đơn vị.

Trả lại
boolean sai nếu bài kiểm tra không chạy.