Wyjątek CarryInterrupted

public class CarryInterruptedException
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryInterruptedException


Zgłaszany, gdy zostanie wyzwolony limit czasu fazy testowej i należy przenieść wyjątek InterruptedException z wątku wykonania testu do wątku wykonania wywołania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Metody publiczne

InterruptedException getInterruptedException ()

Konstruktorzy publiczni

Wyjątek CarryInterrupted

public CarryInterruptedException (InterruptedException e)

Parametry
e InterruptedException

Metody publiczne

getInterruptedException

public InterruptedException getInterruptedException ()

Zwroty
InterruptedException