ตัวจัดการสรุปผลลัพธ์ MoblyYaml

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


ตัวจัดการองค์ประกอบผลลัพธ์ 'สรุป' ของ Mobly yaml

สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

วิธีการสาธารณะ

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

แยกเขตข้อมูลออกจากผลลัพธ์ yaml แบบเคลื่อนที่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวจัดการสรุปผลลัพธ์ MoblyYaml

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

วิธีการสาธารณะ

รับมือ

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

แยกเขตข้อมูลออกจากผลลัพธ์ yaml แบบเคลื่อนที่

พารามิเตอร์
docMap

การส่งคืน
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary