อาร์คโมดูลคอนโทรลเลอร์

public class ArchModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ArchModuleController


ตัวควบคุมโมดูลจะไม่ทำการทดสอบเมื่อไม่ตรงกับสถาปัตยกรรมที่กำหนด

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ArchModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อาร์คโมดูลคอนโทรลเลอร์

public ArchModuleController ()

วิธีการสาธารณะ

ควรเรียกใช้

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

วิธีการตัดสินใจว่าโมดูลควรทำงานหรือไม่

พารามิเตอร์
context IInvocationContext : IInvocationContext ของโมดูล

การส่งคืน
IModuleController.RunStrategy เป็นจริงหากโมดูลควรรัน มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ