สถานะไบนารี

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum ใช้เพื่อบันทึกสถานะเปิด/ปิดด้วยสถานะ IGNORE no-op

สรุป

ค่า Enum

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

วิธีการสาธารณะ

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

ค่า Enum

ไม่สนใจ

public static final BinaryState IGNORE

ปิด

public static final BinaryState OFF

บน

public static final BinaryState ON

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static BinaryState valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ส่งคืน
BinaryState

ค่า

public static final BinaryState[] values ()

ส่งคืน
BinaryState[]