สถานะคำสั่ง

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


แสดงถึงสถานะของการดำเนินการตามกำหนดเวลา

สรุป

ค่าแจงนับ

CommandStatus EXCEPTION

คำสั่งส่งข้อยกเว้นและสิ้นสุดอย่างผิดปกติ

CommandStatus FAILED

คำสั่งถูกยกเลิกแต่ไม่สำเร็จ

CommandStatus SUCCESS

คำสั่งยุติสำเร็จ

CommandStatus TIMED_OUT

คำสั่งไม่สิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการสาธารณะ

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

ค่าแจงนับ

ข้อยกเว้น

public static final CommandStatus EXCEPTION

คำสั่งส่งข้อยกเว้นและสิ้นสุดอย่างผิดปกติ

ล้มเหลว

public static final CommandStatus FAILED

คำสั่งถูกยกเลิกแต่ไม่สำเร็จ

ความสำเร็จ

public static final CommandStatus SUCCESS

คำสั่งยุติสำเร็จ

หมดเวลา

public static final CommandStatus TIMED_OUT

คำสั่งไม่สิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static CommandStatus valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
CommandStatus

ค่านิยม

public static final CommandStatus[] values ()

การส่งคืน
CommandStatus[]