Chuỗi phiên bản được phép cho Android 13

Như được mô tả trong Mục 3.2.2 của Định nghĩa khả năng tương thích của Android 13 , chỉ một số chuỗi nhất định mới được phép đối với thuộc tính hệ thống android.os.Build.VERSION.RELEASE . Lý do cho điều này là các ứng dụng và trang web có thể dựa vào các giá trị có thể dự đoán được cho chuỗi này và để người dùng cuối có thể xác định phiên bản Android đang chạy trên thiết bị của họ một cách dễ dàng và đáng tin cậy.

Vì các bản phát hành tiếp theo của phần mềm Android có thể sửa đổi chuỗi này, nhưng không thay đổi bất kỳ hành vi API nào, nên các bản phát hành đó có thể không đi kèm với Tài liệu Định nghĩa Tương thích mới. Trang này liệt kê các phiên bản được hệ thống dựa trên Android 13 cho phép. Các giá trị được phép duy nhất cho android.os.Build.VERSION.RELEASE cho Android 13 là:

  • 13