Zmodyfikowany parser plików

public class ModifiedFilesParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cache.ModifiedFilesParser


Klasa odpowiedzialna za analizowanie i wyodrębnianie informacji z zmodyfikowanego_pliku.json.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, boolean isDeviceImage)

Metody publiczne

boolean hasImageChanged ()
void parse ()

Konstruktorzy publiczni

Zmodyfikowany parser plików

public ModifiedFilesParser (File modifiedFilesJson, 
                boolean isDeviceImage)

Parametry
modifiedFilesJson File

isDeviceImage boolean

Metody publiczne

maZmieniony Obraz

public boolean hasImageChanged ()

Zwroty
boolean

analizować

public void parse ()

Rzuca
Wyjątek IO
org.json.JSONException
JSONException