Kontekst testowy

public class TestContext
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.TestContext


Klasa do modelowania komunikatu TestContext interfejsu API TFC.

Komunikat TestContext służy do przechowywania i pobierania informacji kontekstowych przekazywanych podczas wielu prób wykonania tego samego polecenia testowego.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TestContext ()

Metody publiczne

void addEnvVars ( envVars) addEnvVars ( envVars)
void addTestResource ( TestResource testResource)
boolean equals (Object o)
static TestContext fromJson (JSONObject json)
String getCommandLine ()
getEnvVars ()
getTestResources ()
void setCommandLine (String commandLine)
JSONObject toJson ()
String toString ()

Konstruktory publiczne

Kontekst testowy

public TestContext ()

Metody publiczne

dodajZmienne Środowiskowe

public void addEnvVars ( envVars)

Parametry
envVars

dodaj zasób testowy

public void addTestResource (TestResource testResource)

Parametry
testResource TestResource

równa się

public boolean equals (Object o)

Parametry
o Object

Zwroty
boolean

od Jsona

public static TestContext fromJson (JSONObject json)

Parametry
json JSONObject

Zwroty
TestContext

Rzuty
JSONException

getCommandLine

public String getCommandLine ()

Zwroty
String

getEnvVars

public  getEnvVars ()

Zwroty

pobierz zasoby testowe

public  getTestResources ()

Zwroty

ustaw wiersz polecenia

public void setCommandLine (String commandLine)

Parametry
commandLine String

do Jsona

public JSONObject toJson ()

Zwroty
JSONObject

Rzuty
JSONException

do Ciągu

public String toString ()

Zwroty
String