ไอฮาร์ดเฮลเปอร์

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.inviver.shard.IShardHelper


อินเทอร์เฟซของออบเจ็กต์ที่อธิบายกลยุทธ์การแบ่งส่วนที่จะใช้สำหรับการกำหนดค่า

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

ชาร์ดและกำหนดเวลาชาร์ดใหม่หากเป็นไปได้

วิธีการสาธารณะ

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

ชาร์ดและกำหนดเวลาชาร์ดใหม่หากเป็นไปได้

พารามิเตอร์
config IConfiguration : IConfiguration ที่จะรัน

testInfo TestInformation : TestInformation ของการร้องขอปัจจุบัน

rescheduler IRescheduler : IRescheduler ที่จะจัดกำหนดการชาร์ดใหม่

logger ITestLogger

การส่งคืน
boolean เป็นจริงหากการกำหนดค่าถูกแบ่งส่วน เท็จเป็นอย่างอื่น