คอมไพล์ BootImage ด้วย SpeedTargetPreparer

public final class CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer


คอมไพล์เส้นทางคลาสบูตและเซิร์ฟเวอร์ระบบอีกครั้งด้วยตัวกรองคอมไพเลอร์ 'ความเร็ว'

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

ผู้สร้างสาธารณะ

คอมไพล์ BootImage ด้วย SpeedTargetPreparer

public CompileBootImageWithSpeedTargetPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

พ่น
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

การถอดออก

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

e Throwable

พ่น
DeviceNotAvailableException