อุปกรณ์ไวเปอร์

public class DeviceWiper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceWiper


ITargetPreparer ที่เช็ดข้อมูลผู้ใช้

สรุป

เขตข้อมูล

protected boolean mUseErase

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceWiper ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

เขตข้อมูล

mUseErase

protected boolean mUseErase

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์ไวเปอร์

public DeviceWiper ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError