MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary


Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

Metody publiczne

static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()
int getExecuted ()
int getSkipped ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Metody publiczne

getExecuted

public int getExecuted ()

Zwroty
int

pomiń

public int getSkipped ()

Zwroty
int

getTyp

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Pobiera typ wyniku mobly yaml.

Zwroty
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type