MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder

public static class MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Builder ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData build ()
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Konstruktorzy publiczni

Budowniczy

public Builder ()

Metody publiczne

ustawznacznik czasu

public MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder setTimestamp (String timestamp)

Parametry
timestamp String

Zwroty
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder