Przyrostowy obraz użytkowy

public class IncrementalImageUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.image.InkrementalnyImageUtil


Narzędzie umożliwiające wykorzystanie obrazu przyrostowego i aktualizacji urządzenia.

Streszczenie

Pola

public static final DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

Konstruktorzy publiczni

IncrementalImageUtil ( ITestDevice device, File deviceImage, File bootloader, File baseband, File targetImage, File createSnapshot, boolean applySnapshot, SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Metody publiczne

void allowSameBuildFlashing ()
File getExtractedTargetDirectory ()
static IncrementalImageUtil initialize ( ITestDevice device, IDeviceBuildInfo build, File createSnapshot, boolean isIsolatedSetup, boolean allowCrossRelease, boolean applySnapshot, SnapuserdWaitPhase waitPhase)
boolean isSameBuildFlashingAllowed ()
static boolean isSnapshotInUse ( ITestDevice device)

Zwraca informację, czy urządzenie aktualnie korzysta z migawek, czy nie.

static boolean isSnapshotSupported ( ITestDevice device, boolean applySnapshot)

Zwraca informację, czy możemy użyć logiki migawki do aktualizacji urządzenia

void notifyBasebadNeedsRevert ()
void notifyBootloaderNeedsRevert ()
void teardownDevice ()
boolean updateCompleted ()

Zwraca informację, czy aktualizacja została ukończona, czy nie.

void updateDevice (File currentBootloader, File currentRadio)

Aktualizuje urządzenie przy użyciu logiki migawki.

Pola

DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

public static final DYNAMIC_PARTITIONS_TO_DIFF

Konstruktorzy publiczni

Przyrostowy obraz użytkowy

public IncrementalImageUtil (ITestDevice device, 
        File deviceImage, 
        File bootloader, 
        File baseband, 
        File targetImage, 
        File createSnapshot, 
        boolean applySnapshot, 
        SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Parametry
device ITestDevice

deviceImage File

bootloader File

baseband File

targetImage File

createSnapshot File

applySnapshot boolean

waitPhase SnapuserdWaitPhase

Metody publiczne

Zezwól na flashowanieSameBuild

public void allowSameBuildFlashing ()

getExtractedTargetDirectory

public File getExtractedTargetDirectory ()

Zwroty
File

zainicjować

public static IncrementalImageUtil initialize (ITestDevice device, 
        IDeviceBuildInfo build, 
        File createSnapshot, 
        boolean isIsolatedSetup, 
        boolean allowCrossRelease, 
        boolean applySnapshot, 
        SnapuserdWaitPhase waitPhase)

Parametry
device ITestDevice

build IDeviceBuildInfo

createSnapshot File

isIsolatedSetup boolean

allowCrossRelease boolean

applySnapshot boolean

waitPhase SnapuserdWaitPhase

Zwroty
IncrementalImageUtil

Rzuca
DeviceNotAvailableException

isSameBuildFlashingDozwolone

public boolean isSameBuildFlashingAllowed ()

Zwroty
boolean

jest SnapshotInUse

public static boolean isSnapshotInUse (ITestDevice device)

Zwraca informację, czy urządzenie aktualnie korzysta z migawek, czy nie.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException

jest obsługiwana funkcja Snapshot

public static boolean isSnapshotSupported (ITestDevice device, 
        boolean applySnapshot)

Zwraca informację, czy możemy użyć logiki migawki do aktualizacji urządzenia

Parametry
device ITestDevice

applySnapshot boolean

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException

powiadomićBasebadNeedsPrzywróć

public void notifyBasebadNeedsRevert ()

powiadomićBootloaderNeedsRevert

public void notifyBootloaderNeedsRevert ()

rozbicie urządzenia

public void teardownDevice ()

Rzuca
DeviceNotAvailableException

aktualizacja zakończona

public boolean updateCompleted ()

Zwraca informację, czy aktualizacja została ukończona, czy nie.

Zwroty
boolean

zaktualizuj urządzenie

public void updateDevice (File currentBootloader, 
        File currentRadio)

Aktualizuje urządzenie przy użyciu logiki migawki.

Parametry
currentBootloader File

currentRadio File

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError