Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Quản lý thiết bị cho doanh nghiệp

Các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên với tính năng managed_users được khai báo có thể được sử dụng trong môi trường công ty dưới sự bảo trợ của bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) của mỗi công ty. Điều này có thể thực hiện được với việc giới thiệu nhiều người dùng , hồ sơ được quản lý và ứng dụng quản lý di động doanh nghiệp (EMM), cũng như các cải tiến đối với mã hóa mặc định, khởi động được xác minhSELinux .

Với những cải tiến này, người dùng hoặc bộ phận CNTT của họ có thể tạo hồ sơ được quản lý để tách biệt dữ liệu người sử dụng lao động của công ty khỏi thông tin người dùng cá nhân. Thực hiện theo các tài liệu trong phần này của trang web để thực hiện đúng cách quản lý thiết bị của công ty.

Bản tóm tắt

Thực hiện theo quy trình này để sử dụng quản lý thiết bị:

  1. Hiểu được các khái niệm chính, chẳng hạn như nhiều người dùnghồ sơ được quản lý .
  2. Thực hiện quản lý thiết bị thông qua các tệp lớp phủ tùy chỉnh.
  3. Kiểm tra và xác thực thiết bị của bạn với các nhà cung cấp và ứng dụng EMM.

Tài liệu bổ trợ

Android dành cho doanh nghiệp