Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

hub_app_name_t Struct Reference

hub_app_name_t Struct Reference

#include < context_hub.h >

Data Fields

uint64_t  id
 

Detailed Description

Definition at line 93 of file context_hub.h .

Field Documentation

uint64_t id

Definition at line 94 of file context_hub.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: