IRuntimeHintProvider

public interface IRuntimeHintProvider

com.android.tradefed.testtype.IRuntimeHintProvider


Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây.

Phương pháp công khai

getRuntimeHint

public abstract long getRuntimeHint ()

Trả về thời gian chạy thử nghiệm dự kiến ​​tính bằng mili giây. Thời gian được sử dụng để thực hiện phân chia cân bằng tải

Trả lại
long