MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Obsługa elementu „Podsumowanie” wyniku Mobly yaml.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Konstruktory publiczne

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktory publiczne

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary