Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

unload_app_request_t Struct Reference

unload_app_request_t Struct Reference

#include < context_hub.h >

Data Fields

struct hub_app_name_t   app_name
 

Detailed Description

Definition at line 266 of file context_hub.h .

Field Documentation

struct hub_app_name_t app_name

Definition at line 267 of file context_hub.h .


The documentation for this struct was generated from the following file: