ILogSaverListener

public interface ILogSaverListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.ILogSaverListener


Umożliwia programowi ITestInvocationListener nasłuchiwanie podczas zapisywania plików dziennika.

Pozwala to wielu obiektom ITestInvocationListener na używanie tego samego zapisanego pliku dziennika podczas generowania raportów i pozwala uniknąć sytuacji, w której każdy słuchacz zapisywał plik indywidualnie, gdy ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) jest wywoływana.

Klasy implementujące ten interfejs powinny mieć świadomość, że testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) zostanie wywołany za każdym razem, gdy ITestLogger.testLog(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource) .

Ta klasa przekazuje również globalną instancję ILogSaver , dzięki czemu ITestInvocationListener s może zapisywać dodatkowe pliki w tej samej lokalizacji.

Streszczenie

Metody publiczne

default void logAssociation (String dataName, LogFile logFile)

W niektórych przypadkach log musi być ściśle powiązany z przypadkami testowymi, ale możliwość zrobienia tego bezpośrednio na testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) wywołanie zwrotne nie jest możliwe.

default void setLogSaver ( ILogSaver logSaver)

Ustaw ILogSaver , aby umożliwić implementatorowi zapisywanie plików.

default void testLogSaved (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream, LogFile logFile)

Wywoływana po zapisaniu dziennika testów.

Metody publiczne

stowarzyszenie log

public void logAssociation (String dataName, 
        LogFile logFile)

W niektórych przypadkach log musi być ściśle powiązany z przypadkami testowymi, ale możliwość zrobienia tego bezpośrednio na testLogSaved(String, com.android.tradefed.result.LogDataType, com.android.tradefed.result.InputStreamSource, com.android.tradefed.result.LogFile) wywołanie zwrotne nie jest możliwe. Zatem to wywołanie zwrotne pozwala na wyraźne zapewnienie silnego powiązania.

Parametry
dataName String : nazwa danych

logFile LogFile : plik LogFile , który został wcześniej zarejestrowany i powinien być powiązany z przypadkiem testowym.

ustawLogSaver

public void setLogSaver (ILogSaver logSaver)

Ustaw ILogSaver , aby umożliwić implementatorowi zapisywanie plików.

Parametry
logSaver ILogSaver : ILogSaver

dziennik testowy zapisany

public void testLogSaved (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream, 
        LogFile logFile)

Wywoływana po zapisaniu dziennika testów.

Należy go używać zamiast ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) .

Parametry
dataName String : String opisowy nazwy danych. np. „urządzenie_logcat”. Uwaga nazwa_danych może nie być unikalna dla każdego wywołania. tj. osoby wdrażające muszą być w stanie obsłużyć wiele wywołań z tą samą nazwą danych

dataType LogDataType : LogDataType danych

dataStream InputStreamSource : InputStreamSource danych. Osoby wdrażające powinny wywołać funkcję createInputStream, aby rozpocząć odczytywanie danych, i upewnić się, że po ukończeniu wynikowy strumień wejściowy zostanie zamknięty.

logFile LogFile : LogFile zawierający metadane zapisanego pliku.