IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


Interfaz del controlador de resultados mobly yaml.

Resumen

Clases anidadas

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Interfaz del resultado mobly yaml

Métodos públicos

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Extrae campos de datos del resultado de mobly yaml.

Métodos públicos

manejar

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Extrae campos de datos del resultado de mobly yaml.

Parámetros
docMap

Devoluciones
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult