SubprocessEventHelper

public class SubprocessEventHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


Trình trợ giúp tuần tự hóa/giải tuần tự hóa các sự kiện được chuyển vào nhật ký.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

Trình trợ giúp cơ sở cho thông tin TestIgnored.

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testFailed.

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

Trợ giúp cho việc gọi thông tin đã kết thúc.

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

Người trợ giúp cho thông tin InvocationFailed.

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

Trợ giúp cho việc gọi thông tin bắt đầu.

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

Người trợ giúp về thông tin logAssocation.

class SubprocessEventHelper.SkippedTestEventInfo

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testEnded.

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testLog.

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

Trợ giúp cho thông tin bắt đầu mô-đun thử nghiệm.

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testRunEnded.

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testRunFailed

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testRunStarted

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

Người trợ giúp về thông tin testStarted

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessEventHelper ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

SubprocessEventHelper

public SubprocessEventHelper ()