Google متعهد به پیشبرد برابری نژادی برای جوامع سیاه است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

رشته های نسخه مجاز برای Android 2.1

همانطور که در بخش 3.2.2 از تعریف سازگاری Android 2.1 توضیح داده شده است ، فقط برخی از رشته ها برای ویژگی سیستم android.os.Build.VERSION.RELEASE مجاز هستند. دلیل این امر این است که برنامه ها و وب سایت ها ممکن است به مقادیر قابل پیش بینی این رشته اعتماد کنند و به این ترتیب کاربران نهایی می توانند نسخه اندرویدی را که در دستگاه های خود اجرا می شود به راحتی و با اطمینان تشخیص دهند.

از آنجا که انتشارات بعدی نرم افزار اندرویدی ممکن است این رشته را تغییر دهد ، اما هیچگونه عملکرد API را تغییر ندهد ، چنین نسخه هایی ممکن است با یک سند جدید سازگاری سازگاری همراه نباشد. در این صفحه نسخه هایی که توسط یک سیستم عامل مبتنی بر Android 2.1 مجاز است ، لیست می کند. تنها مقادیر مجاز برای android.os.Build.VERSION.RELEASE برای Android 2.1 عبارتند از:

  • 2.1

  • 2.1-update1