آخرین سند تعریف سازگاری (CDD)

برای فهرستی از همه CDD ها، از جمله آخرین CDD، به سند تعریف سازگاری Android مراجعه کنید.