مستندات برای رابط های HIDL

زبان توصیف واسط HAL (HIDL) رابط بین HAL و کاربران آن را مشخص می کند. این نوع و روش فراخوانی ، جمع آوری شده در رابط ها و بسته ها را تعریف می کند. HIDL سیستمی برای برقراری ارتباط بین پایگاه های کد است که ممکن است به طور مستقل کامپایل شود و برای ارتباطات بین فرایند در نظر گرفته شده است. به راهنمای HIDL مراجعه کنید.

اسناد تولید شده برای فایلهای HIDL (.hal) منسوخ شده است. برای جزئیات مشخصات رابط ، از فایلهای منبع HIDL در AOSP مشورت کنید.

فایل های رابط HIDL در چهار مکان مختلف در AOSP قرار دارند:

  • /سخت افزار/رابط
  • /frameworks/سخت افزار/رابط
  • /system/hardware/interfaces
  • /system/libhidl/transport

برای مشاهده پیوندهای فایلهای منبع HIDL در هر مکان به بخشهای زیر مراجعه کنید.

/سخت افزار/رابط

/frameworks/سخت افزار/رابط

/system/hardware/interfaces

/system/libhidl/transport