مرجع دایرکتوری سخت افزار

مرجع دایرکتوری سخت افزار

فایل ها

فایل activity_recognition.h [کد]
فایل audio.h [کد]
فایل audio_alsaops.h [کد]
فایل audio_effect.h [کد]
فایل audio_policy.h [کد]
فایل bluetooth.h [کد]
فایل boot_control.h [کد]
فایل bt_av.h [کد]
فایل bt_common_types.h [کد]
فایل bt_gatt.h [کد]
فایل bt_gatt_client.h [کد]
فایل bt_gatt_server.h [کد]
فایل bt_gatt_types.h [کد]
فایل bt_hf.h [کد]
فایل bt_hf_client.h [کد]
فایل bt_hh.h [کد]
فایل bt_hl.h [کد]
فایل bt_mce.h [کد]
فایل bt_pan.h [کد]
فایل bt_rc.h [کد]
فایل bt_sdp.h [کد]
فایل bt_sock.h [کد]
فایل camera.h [کد]
فایل camera2.h [کد]
فایل camera3.h [کد]
فایل camera_common.h [کد]
فایل Consumerir.h [کد]
فایل context_hub.h [کد]
فایل fb.h [کد]
فایل انگشت نگاری.h [کد]
فایل fused_location.h [کد]
فایل gatekeeper.h [کد]
فایل gps.h [کد]
فایل gps_internal.h [کد]
فایل gralloc.h [کد]
فایل hardware.h [کد]
فایل hdmi_cec.h [کد]
فایل hw_auth_token.h [کد]
فایل hwcomposer.h [کد]
فایل hwcomposer2.h [کد]
فایل hwcomposer_defs.h [کد]
فایل input.h [کد]
فایل keymaster0.h [کد]
فایل keymaster1.h [کد]
فایل keymaster2.h [کد]
فایل keymaster_common.h [کد]
فایل keymaster_defs.h [کد]
فایل lights.h [کد]
فایل local_time_hal.h [کد]
فایل memtrack.h [کد]
فایل nfc.h [کد]
فایل nfc_tag.h [کد]
فایل nvram.h [کد]
فایل nvram_defs.h [کد]
فایل power.h [کد]
فایل qemu_pipe.h [کد]
فایل qemud.h [کد]
فایل radio.h [کد]
فایل sensors.h [کد]
فایل sound_trigger.h [کد]
فایل thermal.h [کد]
فایل tv_input.h [کد]
فایل automjet.h [کد]
فایل automjet_camera.h [کد]
فایل vibrator.h [کد]
فایل vr.h [کد]