NonRootSecurityTestCase

public class NonRootSecurityTestCase
extends SecurityTestCase

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.junit4.BaseHostJUnit4Test
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.BusinessLogicHostTestBase
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.ExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.StsExtraBusinessLogicHostTestBase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.SecurityTestCase
com.android.sts.common.tradefed.testtype.NonRootSecurityTestCase


دسته تست هایی که روی دستگاه هایی اجرا می شود که ریشه adb ندارند و نباید داشته باشند.

برای بهینه سازی عملکرد، تمام تست های غیر ریشه باید در یک ماژول گروه بندی شوند.

خلاصه

سازندگان عمومی

NonRootSecurityTestCase ()

روش های عمومی

void setUpUnroot ()

مطمئن شوید که ریشه adb پس از تنظیم SecurityTestCase در دستگاه فعال نیست.

سازندگان عمومی

NonRootSecurityTestCase

public NonRootSecurityTestCase ()

روش های عمومی

setUpUnroot

public void setUpUnroot ()

مطمئن شوید که ریشه adb پس از تنظیم SecurityTestCase در دستگاه فعال نیست.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException