JarHostTest

public class JarHostTest
extends HostTest

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


اجرای تست برای تست های JUnit سمت میزبان. بسته به دلایل سازگاری تاریخی و عقب مانده، نادرست تراز شده است.

خلاصه

کلاس های تو در تو

class JarHostTest.HostTestListener

شنونده Wrapper که همه رویدادها به جز testRunStarted() و testRunEnded() را به شنونده تعبیه شده ارسال می کند.

سازندگان عمومی

JarHostTest ()

روش های عمومی

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

سازندگان عمومی

JarHostTest

public JarHostTest ()

روش های عمومی

اجرا کن

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

تست ها را اجرا می کند و نتیجه را به شنونده گزارش می دهد.

مولفه های
testInfo TestInformation : شی TestInformation حاوی اطلاعات مفید برای اجرای تست ها.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener نتایج آزمون

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException