با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


بارگیری برای سطل GCS که از ذخیره سازی و حل پیکربندی جهانی مراقبت می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

GCSDownloaderHelper ()

روشهای عمومی

File fetchTestResource (String gsPath)

منبع را از مسیر GS واکشی کنید.

سازندگان عمومی

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

روشهای عمومی

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

منبع را از مسیر GS واکشی کنید.

مولفه های
gsPath String : مسیری که منبع در آن قرار دارد. به عنوان مثال: gs: // bucket / path / file

برمی گردد
File ERROR(/File) با اشاره به منبع بازیابی شده.

پرتاب می کند
BuildRetrievalError