با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ClusterCommandStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


کلاسی که نشان دهنده وضعیت و دلیل لغو دستورات از TF Cluster است.

خلاصه

سازندگان عمومی

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

ساختن

روشهای عمومی

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

سازندگان عمومی

ClusterCommandStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

ساختن

مولفه های
state ClusterCommand.State : حالت دستور.

cancelReason String : دلیل دستور را لغو کنید (در صورت لغو).

روشهای عمومی

getCancelReason

public String getCancelReason ()

برمی گردد
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

برمی گردد
ClusterCommand.State