با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

InvocationStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


یک کلاس برای ذخیره وضعیت فراخوانی.

این همچنین شامل وضعیت گروه های آزمایشی است که در فراخوان اجرا می شوند.

خلاصه

سازندگان عمومی

InvocationStatus ()

روشهای عمومی

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

سازندگان عمومی

InvocationStatus

public InvocationStatus ()

روشهای عمومی

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

مولفه های
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

برمی گردد

toJSON

public JSONObject toJSON ()

برمی گردد
JSONObject

پرتاب می کند
JSONException