با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

SubprocessReportingHelper

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


یک کلاس برای ساخت یک پرونده پیکربندی لفافه برای استفاده از گزارشگر نتایج زیر پردازش برای یک دستور خوشه.

خلاصه

سازندگان عمومی

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

روشهای عمومی

File buildSubprocessReporterJar ()

فایل .class عصاره را به صورت پویا از Tradefed.jar تولید کرده و jar گزارشگر نتایج زیر پردازش جدید ایجاد کنید.

سازندگان عمومی

SubprocessReportingHelper

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

مولفه های
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

روشهای عمومی

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

به صورت پویا فایل .class را از Tradefed.jar تولید کرده و jar گزارشگر نتایج زیر پردازش جدید ایجاد کنید.

برمی گردد
File شیشه گزارشگر نتیجه فرایند برای تزریق.