OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


ظرفی برای لیست فیلدهای گزینه با نام مشخص.

برای اعمال محدودیت استفاده می شود که فیلدهایی با نام یکسان می توانند در منابع گزینه های مختلف وجود داشته باشند، اما منبع گزینه مشابه نیستند.

خلاصه

سازندگان محافظت شده

OptionFieldsForName ()

روش های عمومی

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

سازندگان محافظت شده

OptionFieldsForName

protected OptionFieldsForName ()

روش های عمومی

getFirstField

public Field getFirstField ()

برمی گرداند
Field

پرتاب می کند
ConfigurationException

getFirstObject

public Object getFirstObject ()

برمی گرداند
Object

پرتاب می کند
ConfigurationException

اشاره گر

public  iterator ()

برمی گرداند

اندازه

public int size ()

برمی گرداند
int