با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


کمک به دریافت فیلترهای تست قبولی قبلا.

خلاصه

سازندگان عمومی

GetPreviousPassedHelper ()

روشهای عمومی

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

در صورت وجود آزمون قبلی ، آزمونهای قبولی قبلی را واکشی کنید.

سازندگان عمومی

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

روشهای عمومی

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

در صورت وجود آزمون قبلی ، آزمونهای قبولی قبلی را واکشی کنید.

مولفه های
config IConfiguration : پیکربندی به اعمال فیلتر به

برمی گردد
لیستی از آزمون هایی که قبلاً قبول شده اند.