با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

باتری

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryTemperature ()

روشهای عمومی

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

دمای باتری دستگاه را در درجه سانتیگراد دریافت کنید.

سازندگان عمومی

باتری

public BatteryTemperature ()

روشهای عمومی

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

دمای باتری دستگاه را در درجه سانتیگراد دریافت کنید.

TODO: پیاده سازی به عنوان ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

مولفه های
device IDevice

برمی گردد
Integer دمای دستگاه ، در درجه سانتیگراد. در صورت عدم دسترسی ، مقدار برگشتی 0 است.